menu
person

     Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor este asociație cu statut de persoană juridică, constituită în scopul asigurării și acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcțiilor în domeniul educațional și de formare profesională inițială și continuă, precum și în scopul corelării formării profesionale a angajatorilor și salariaților cu cerințele pieții muncii. Comitetul sectorial își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, legea nr.244/23.11.2017, cu alte acte normative, precum și cu statutul nr. 8315, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 06.03.2018.

  Misiunea Comitetului Sectorial constă în dezvoltarea de parteneriate sociale în ramura construcțiilor în domeniul formării profesionale în scopul sprijinirii învăţămîntului profesional tehnic şi formării continue, precum şi în scopul corelării formării profesionale a angajatorilor şi salariaţilor cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

   Obiectivul Comitetului Sectorial constă în susţinerea asigurării agenţilor economici din ramura economică cu forţă de muncă calificată prin intermediul învăţământului modern.

    Comitetul Sectorial are drept scop consolidarea parteneriatului strategic pentru formarea profesională în ramură și participă la formarea unui sistem de sprijin informaţional şi analitic pentru învăţămîntul profesional tehnic, care pregatește specialisti în domeniile noastre, pornind de la necesităţile pieţei muncii și în special ale angajatorilor.

   Comitetul Sectorial urmăreşte dezvoltarea în permanenţă a propriilor capacităţi de a contribui la modernizarea sistemului formării profesionale şi armonizării cererei şi ofertei în domeniul asigurării ramurii cu forţă de muncă calificată.

Bazele creării CSC

   Întru dezvoltarea Proiectului Hifab, susţinut financiar de Guvernul Suedez – „Consolidarea dialogului social în cadrul sistemului de Instruire şi Formare Profesională”, precum şi ca urmare a unor negocieri şi consultări îndelungate (2007 – 2008), partenerii sociali din ramura construcţiilor au constituit Comitetul Sectorial în domeniul formării profesionale în construcţii.

   Astfel, la 29 octombrie 2008, Comisia pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură a adoptat statutul Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, şi componenţa nominală a membrilor acestuia. Aici merită a fi menţionat faptul că primul comitet sectorial în domeniul formării profesionale în Republica Moldova a fost constituit în ramura construcţiilor.

   Această structură a fost parte a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramură, cu rol consultativ, creată, pe principiu de paritate, în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcţiilor în domeniul educaţional şi de formare profesională iniţială şi continua.

2018: Comitetul sectorial din ramura construcțiilor înregistrat la Ministerul Justiției

    În urma unor modificări la legislație, în special intrarea în vigoare a Legii 244 din 23.11.2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională, aceste Comitete trebuie să fie formate bipartit și nu tripartit, iar ulterior formării, statutul lor trebuie să fie înregistrat la Ministerul Justiției (actual la Agenția Servicii Publice), astfel Comitetul sectorial din ramura construcțiilor a obținut personalitate juridică cu statut de utilitate publică. Până în momentul înregistrării, în ramura construcțiilor, din totalul celor 42 de standarde au fost elaborate 17 standarde ocupaționale.

Statutul Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor