menu
person

Planul de lucru

al Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor

2020

Comitetul Sectorial este structură bipartită creat de către Patronat - Sindicat în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcțiilor în domeniul educaţional şi de formare profesională iniţială şi continuă. 

Misiunea:  

Susţinerea dezvoltării forţei de muncă flexibile, calificate şi competitive în contextul integrării europene şi cerinţelor pieței forței de muncă.

Obiective:

 1. fortificarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor de reglementare a relațiilor în domeniul formării profesionale la nivel de ramură;
 2. studierea și implementarea tendinţelor internaţionale în domeniul dezvoltării ramurii şi formării profesionale în vederea orientării politicilor proprii spre acestea;  
 3. contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă, relevantă şi corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei muncii;
 4. cooperarea cu alte comitete sectoriale ale ramurilor economiei naţionale pentru cercetarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională;
 5. Planificarea și continuarea activităților în scopul asigurării viabilității și eficienței platformelor regionale de dialog create.

Scopuri de viitor:

 • Elaborarea şi implementarea standardelor ocupaţionale axate pe competenţe;
 • Atragerea investiţiilor în vederea formării profesionale;
 • Asigurarea funcţionării eficiente a unui sistem de formare profesională receptiv la necesităţile pieţei muncii;
 • acordarea suportului pentru elaborarea şi validarea calificărilor şi curriculum-ului pentru instituţiile de formare profesională în ramură;
 1. Introducere

       Comitetul Sectorial în Construcţii îşi planifică în anul 2020 o continuare a activităţilor iniţiate în anul 2018-2019 şi iniţierea activităţilor noi ce ar contribui la consolidarea şi dezvoltarea sectorului.

În scopul realizării obiectivelor, comitetul îşi propune să continue dialogul cu partenerii sociali, prin prisma platformelor de comunicare și cooperare create în anul 2018 (agenți economici, instituțiile de învățămînt, autoritățile publice locale și centrale) pentru dezvoltarea parteneriatului strategic în ramură.

 1. Activităţi

Astfel, pentru anul 2020, Comitetul Sectorial în Construcţii, îşi propune următoarele activităţi:

 1. Cadrul normativ şi legislativ:

Participarea în grupul de lucru al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale pentru actualizarea „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor” aprobat prin H O T Ă R Î R E A nr. 425  din  03.07.2015 (Monitorul Oficial nr.177-184/480 din 10.07.2015)

 • Înaintarea propunerilor de modificare a Codului Educaţiei.
 1. Formarea profesională a angajaţilor din domeniu:
 • Dezvoltarea în continuare a Comitetului Sectorial în Construcții în scopul reprezentării intereselor de instruire şi formare profesională;
 • Perfecţionarea continuă a cadrelor din domeniu, în cadrul mecanismelor create prin dialogul tripartit;
 • Colaborare cu Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF) în domeniul formării profesionale;
 • Fortificarea parteneriatelor în baza acordurilor încheiate cu instituţiile de învăţământ în scopul implicării elevilor în activitatea practică;

     -    Colaborarea cu platformele crate în anul 2018 pentru dezvoltarea parteneriatului strategic”.

 1. Asigurarea ramurii cu standarde ocupaţionale calitative şi suficiente la număr:
 • Atragerea donatorilor internaţionali pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti;
 • Determinarea meseriilor din cadrul întreprinderilor, inclusiv din industria producerii materialelor de construcții pentru care vor fi elaborate standarde ocupaţionale;
 • Crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale;
 • Coordonarea activităţilor de elaborare a standardelor ocupaţionale;

 

Registrului de evidenţă a Standardelor Ocupaţionale Elaborate

 • Completarea registrului cu informaţia curentă;
 1. Elaborare de produse curriculare:
 • Participarea la elaborarea Calificărilor (recomandarea experţilor din domeniu, ce practică meseriile corespunzătoare);
 • Participarea la elaborarea Curriculumului (recomandarea experţilor, reprezentanţi ai agenţilor economici);
 1. Participare la elaborarea studiilor:
 • Colectarea informaţiei de la agenţii economici privind forţa de muncă necesară;
 • Furnizarea informaţiei colectate structurilor de resort în scopul ajustării pieţei forţei de muncă.
 1. Rezultate
 1. Modificarea Codului Educaţiei;
 2. Ajustarea „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor”;
 3. Elaborarea a cel puţin10 standarde ocupaţionale;
 4. Registrul de evidenţă a SO elaborate;
 1. Cooperarea cu alţi actori de bază şi parteneri

În scopul atingerii obiectivelor propuse, Comitetul Sectorial în Construcţii îşi propune fortificarea şi stabilirea parteneriatelor cu următoarele instituţii:

   1. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
   2. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
   3. Ministerul Economiei și Infrastructurii;
   4. Proiectul „Fundaţia Internaţională „Liechtenstein Development Service” (LED);
   1. Fundaţia Europeană de Formare Profesională (ETF);
   2. FPCPMC
   3. Federația „CONDRUMAT”
   4. Federaţia „SINDICONS”;
   5. Comisia ramurală consultări şi negocieri colective;
   6. Comitetul Sectorial în Construcţii din România;
   7. Institutul de cercetări în Construcții „INCERCOM”;
   8. Confederația Națională a Patronatelor din Republica Moldova;
   9. Companii din sectorul Construcțiilor;
   10. Centrul de excelență în Construcții;
   11. Instituții de învățământ secundar profesional;
   12. Universitatea Politehnică din Republica Moldova.

 

 1.  Planul/Programul întrevederilor planificate pentru anul 2020

 

Data

Agenda prevăzută

Februarie-Martie 2020

 • Aprobarea meseriilor pentru elaborarea Standardelor Ocupaționale pentru 10 profesii, inclusiv din industria producerii materialelor de construcții;
 • Comentarii la proiectul Codului Educației;
 • Colectarea informației privind piața forței de muncă;

 

Aprilie 2020

 • Identificarea donatorilor pentru elaborarea standardelor;

 

Mai 2020

 • Comentarii privind „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor” şi a metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale;

Iulie 2020

 • Aprobarea standardelor ocupaționale
 • Participarea la elaborarea calificărilor și curriculum;

Septembrie

2020

 • Stabilirea parteneriatelor de realizare a practicii elevilor;
 • Colectarea informației privind piața forței de muncă;

Noiembrie-Decembrie 2020

 • Ședință de totalizare;
 • Planificarea activităților pentru anul 2021.