menu
person

Raport

cu privire la activitatea

Comitetului Sectorial pentru formarea profesională

în ramura construcțiilor pentru anul 2019

 

În perioada de referință au fost organizate și desfășurate 7 ședințe ale Comitetului, la care au fost discutate diverse probleme, fiind consemnate în procesele-verbale ale ședințelor respective.

Comitetul a participat la concursul anunțat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu patru proiecte pentru anul 2019. Acestea au fost refuzate deoarece ministerul a obiectat în privința componenței membrilor Comitetului din partea Federației „SINDICONS”.

Membrii Comitetului au participat activ la mai multe ședințe comune a Comitetelor sectoriale, la care     s-au discut diferite probleme ce țin de elaborarea și modificarea legislației în vigoare etc.

În perioada raportată au fost înaintate propuneri de modificare a Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii a organizat o sesiune de instruiri în perioada 12-15 iunie 2019, pentru reprezentanții Comitetelor sectoriale de formare profesională. Din cadrul Comitetului au participat la instruirea menționată trei membri.

Scopul principal al instruirii a fost consolidarea capacităților Comitetelor sectoriale pe competența de elaborare și scriere a proiectelor.

În cadrul activităților au fost analizate mai multe aspecte, cum ar fi:

 1. Etapele de elaborare a propunerilor de proiect.
 2. Informații relevante despre sector.
 3. Donatori și cerințe față de proiect.
 4. Activități de generare a ideilor pentru propunerea de proiect.
 5. Formularea problemei în baza ideii de proiect, partea teoretică, partea practică.
 6. Formularea scopului, obiectivelor.
 7. Formularea planului de acțiuni în baza obiectivelor, identificarea indicatorilor.
 8. Formularea planului de acțiuni în baza obiectivelor și indicatorilor.
 9. Elaborarea bugetului.
 10. Lucrul cu formularul propunerii de proiect conform Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de CS.

Membrii Comitetului au participat la Atelierul de lucru Consolidarea capacităților comitetelor sectoriale  în  Moldova, organizat de către Fundația Europeană de Formare Profesională (ETF);

I etapă: 12.09.2019 – „Implicarea, cooperare și coordonarea eforturilor partenerilor: factor cheie de succes în asigurarea funcționalității comitetelor sectoriale”.

Au fost atinse următoarele rezultate:

 1. Înțelegerea mai bună a rolului, sarcinilor și responsabilităților fiecărui partener.
 2. O înțelegere mai bună a așteptărilor reciproce ale CS, partenerilor și instituțiilor.
 3. Așteptările reciproce ale partenerilor CS.
 4. Stabilirea relațiilor interpersonale de colaborare și conlucrare între reprezentanții diferitor actori relevanți activității CS.
 5. Înțelegerea mai bună a importanței cooperării și coordonării activităților CS, parteneri și instituții, precum și a implicării și angajamentul pentru a asigura funcționalitatea efectivă și eficientă a CS.
 6. Necesitatea revizuirii/modificării cadrului normativ, de reglementare și metodologic pentru asigurarea bunei funcționări a CS.

II etapă: 01.10.2029 – „Identificarea constrîngerilor în îndeplinirea sarcinilor comitetelor sectoriale”.

Au fost atinse următoarele rezultate:

1) Probleme majore în realizarea sarcinilor CS identificate:

 • Lipsa planificării strategice;
 • Comunicarea insuficientă între membrii CS și cu alte CS;
 • Lipsa finanțării (secretar tehnic);
 • Cadrul normativ nefuncțional și imperfect;
 • Lipsa interesului din partea angajatorului;
 • Lipsa susținerii ministerelor de resort;
 • Colaborarea slabă a CS cu instituțiile de învățămînt.

2) Constrîngeri în realizarea sarcinilor CS identificate.

III etapă: 15.10.2029 – „Planificarea strategică a activităților comitetelor sectoriale”.

Au fost atinse următoarele rezultate:

 1. Viziune focusată pe ținte concrete și cu impact de lungă durată.
 2. O mai bună înțelegere a necesității cooperării/coordonării și o mai bună implicare a partenerilor în activitatea CS.
 3. O viziune mai clară așteptărilor asupra rezultatelor și impactului activității CS asupra calității forței de muncă din sector.
 4. Priorități mai clare și recunoscute în comun.
 5. Instrumente de monitorizare mai clare.
 6. Consolidarea cooperării și coordonării între CS, între CS și angajatori, dintre CS și instituții.

 

Permanent Comitetul participă în Comisiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova privind selectarea directorilor de școli profesionale.

La inițiativa Școlii profesionale din or. Ungheni au fost evaluate Curriculumul meseriilor: lăcătuș –electrician în construcții și zugrav.

În conformitate cu Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare, aprobată prin Ordinul Ministrului educației, culturii și cercetării nr.1617 din 10 decembrie 2019 și a Contractului de Grant încheiat între Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” și Comitet din 10 decembrie 2019, Comitetul a examinat, validat și eliberat Avizul de validare a standardelor de calificare electrogazosudor-montator și tencuitor.

Viziunea pe viitor este ca sistemul de instruire și formare profesională să contribuie într-o măsură mai mare la dezvoltarea economiei naționale, la reducerea șomajului și a sărăciei. 

Produsul activității Comitetului, desfășurate pe parcursul anului 2019 este un suport pentru organizarea activității reușite a Comitetului pentru anii viitori.

Este de menționat rolul pozitiv al parteneriatului pentru formarea profesională, în special al partenerilor internaționali.

Rolul principal de organizator, coordonator și responsabil de viitorul cadrelor din ramura construcții îi revine Comitetului. În acest context, Comitetul are nevoie de sprijin atît din partea Patronatului, Sindicatului, Comisiei Ramurale pentru Consultări și Negocieri Colective, cît și din partea Guvernului.

Comitetul va activa în corespundere cu prevederile Planului de acțiuni pentru anul 2020, care urmează să fie aprobat la ședința Adunării Generale, promovînd interesele Partenerilor Sociali din ramura construcțiilor, în domeniul formării profesionale, sprijinind învățămîntul profesional tehnic și formarea continuă, precum și corelarea formării profesionale a angajatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă.